MIKROPILÓTY

| Ihlanové Pilóty

Ihlanové pilóty

 

Technológia zakladania stavieb na ihlanových pilótach

 

Zakladanie stavieb na ihlanových pilótach je jedným zo spôsobov hĺbkového zakladania stavieb, ktorého hlavným charakteristickým znakom je vysoká efektívnosť z hľadiska spotreby materiálov, času a prácnosti.Baranenie sa vykonáva do podložia pomocou výbušných alebo hydraulických baranidiel. Baranením týchto prvkov sa výrazne zlepšujú mechanicko fyzikálne vlastnosti podložia. Po zabaranení pilóty, zariadenie hydraulického baranidla ihneď vyhodnocuje jej únosnosť. Podľa získanej únosnosti sa dá spresniť dĺžka ďalších baranených pilót.

 

Z charakteru tejto technológie vyplývajú nasledujúce výhody:

 

 • Zhutnenie základovej pôdy vplyvom baranenia zlepšuje jej geotechnické charakteristiky a vedie k zvyšovanie únosnosti pilót.
 • Vysoká vertikálna a horizontálna únosnosť ihlanových pilót vedie k zníženiu spotreby objemu základových konštrukcií s kladným dopadom na náklady prác.
 • Výrazne sa znižuje rozsah zemných prác na stavenisku a dopravných nákladov na manipuláciu so zeminou.
 • Technológia nie je limitovaná meteorologickými vplyvmi. Zakladanie pri nízkych teplotách ( - 20 °C) nevyžaduje žiadne zvýšené náklady.
 • Po zabaranení pilót je možné okamžité zhotovenie konštrukcií nad nimi bez technologickej prestávky.
 • Variabilita rôznych výšok pilotáže z jednej pilótovacej úrovne umožňuje zefektívniť základové konštrukcie nad hlavou pilót.
 • Technológia je veľmi efektívna pri pilotáži v podloží s vysokou hladinou podzemných vôd rôznych stupňov agresívnosti.

Pilóta

 

Pilóty majú tvar ihlana, vyrábajú sa v dĺžkach 3, 4, 5, 6 m. Hlava pilóty má rozmer 500/ 500 mm, päta 12/12 cm. Pre priame kotvenie oceľových konštrukcií sa pilóty realizujú so zámkom alebo kotevným roštom. V prípade potreby resp. špeciálnych požiadaviek môže byť tvar pilót upravený. Z hľadiska odolnosti železobetónových konštrukcií voči agresívnej vode sú pilóty vyrobené podľa potrebnej receptúry s požitím agresivite vzdorujúcich cementov alebo na povrchu sú natreté špeciálnymi nátermi. Výstuž pilót je prispôsobená prenosu pôsobiacich vertikálnych, horizontálnych síl a ohybovým momentom.

 

Únosnosť a navrhovanie pilót

 

Pilóty môžu byť navrhnuté ako plávajúce tak aj votknuté Vysoký podiel prenosu zaťaženia na plášti umožňuje v súdržných zeminách navrhovať tieto pilóty ako plávajúce. Overovanie únosnosti pilót  sa zistuje vyhodnotením výstupu z baranidla IHC SC 40, ultrazvukovou metódou alebo klasickou zaťažkávacou skúškou.

| Mikropilóty

Mikropilóty

 

Mikropilóty v pozemnom staviteľstve sú bežnou a efektívnou metódou stabilizácie stavebných objektov. Mikropilóty nahrádzajú klasické zaužívané spôsoby podchytávania. 

Ďalšie využitie mikropilót je možné pri geotechnických, paženie stavebných výkopov, kotvenie oporných stien alebo zakladanie v sťažených podmienkach ako alternatíva hĺbkového zakladania.

Firma INGSTAV GV, s.r.o. zastrešuje technológiu mikropilót zavŕtavacími tyčami Ischebeck a pod.

 

Popis mikropilóty

 

Ako výstuž ťahovej mikropilóty sú použité injekčné zavŕtavacie kotevné tyče. Tieto tyče sú určené pre vytvorenie mikropilót v pozemnom a podzemnom staviteľstve. Mikropilóty sa skladá z niekoľkých spojovacích častí spájaná špeciálnymi spojníkmi. Dĺžka mikropilóty sa dá vyskladať v akejkoľvek dĺžke, či už ako určí projekt alebo dokiaľ sa mikropilóta nedostane do únosnej zeminy.

 

Skladba mikropilóty

 

Naša firma realizuje mikropilóty pomocou zavŕtavacích tyčí TITAN alebo MAI SDA R. Mikropilóty sa skladá z vrtnej korunky, zavŕtavacej tyče, spojníka, matice, podložky a centrovacieho kusu.

 •  najčastejšie používané priemery koruniek: 76mm, 90mm, 120mm.
 •  najčastejšie používané zavrtávacie tyče: TITAN 40/20, TITAN 40/16,MAI SDA R32L, MAI SDA R32N, MAI SDA R38N.
 • ako injekčná zmes sa zvyčajne používa cement alebo špeciálny cement EKOMENT RT.

| Torkrét a Injektáže

Torkrét

 

Torkrét teda striekaný betón možno považovať za rozšírený spôsob spevňovania a opravy stavebných konštrukcíí. Používa sa na zabezpečenie zosunu svahov, starých klenieb, obnažených múrov a pod. Striekaný betón sa vyrába zo základnej zmesi striekaním stlačeným vzduchom pomocou striekacej dýzy, kde nastriekaním zmesí na povrch sa vytvára obal konštrukcie.

Torkrétovú zmes tvoria kamenivo, cement, voda, prímesy a prísady určené podľa konkrétneho projektu.Torkrét sa môže aplikovať mokrým alebo suchým spôsobom.

Suchý proces - v tomto procese sa používa suchý cement, ktorý je pripravený na stavbe a podľa vlastností sa spotrebováva do 6 hodín.

Mokrý proces - tu sa využíva zmes vyrobená mokrým spôsobom aplikovaná ihneď.

 

Injektáže

 

Injektovanie stavebných konštrukcíí je rozšírená technológia v stavebníctve. V oblasti pozemného staviteľstva je súčasťou rekonštrukcií, sanácií existujúcich objektov, na odstraňovaní porúch stavebných konštrukcií a pod.. Moderné postupy a stále dokonalejšie sanačné materiály sú schopné zaistiť stabilitu konštrukcií a predĺžiť tak životnosť stavieb. Základnou podmienkou vhodnosti injektovania je schopnosť vnikania injekčnej látky do pórovitého prostredia, resp. do trhlín stavebných konštrukcíí, ktoré je nutné sanovať.

 

K dispozicií je veľa moderných technológií a pracovných postupov pre injektáž na chemickej alebo cementovej báze prostredníctvom výkonných čerpadiel určených pre injektáže, preto je dôležité posúdiť vhodnosť materiálov, veľkosť pracovných tlakov a postupov pre každú konštrukciu a situáciu individuálne. Firma INGSTAV GV s.r.o. používa na injektovanie najčastejšie materiály CarboEpox a CarboPur.

 

CarboEpox je dvojzložková epoxidová živica s veľmi nízkou viskozitou, určená na injektáž

betónových konštrukcií a to i vo vlhkom prostredí. Je schválená pre použitie v styku s pitnou vodou.

Používa sa predovšetkým na injektáž betónových konštrukcií podľa technologického predpisu ZTV-ING ,utesňovanie poréznych betónových konštrukcií, spevňovanie a utesňovanie betónových konštrukcií, lepenie, kotvenie  a podobne. Výhodou použitia je necitlivosť voči vlhkosti (reaguje i vo vlhkom/mokrom prostredí), veľmi nízka viskozita (výborná penetrácia prostredia), vynikajúca prídržnosť k všetkým stavebným materiálom (betón, murivo, kameň), trvanlivosť a odolnosť voči vplyvom prostredia (kyseliny, zásady, oleje, ropné deriváty).

 

CarboPur -Veľmi rýchlo reagujúca dvojzložková injekčná živica v súlade s normou EN 12715, neobsahujúca fluorované a chlorované uhľovodíky a halogény. Je určená na spevňovanie hornín, zemín a stavebných konštrukcií a utesňovanie priesakov vôd (najmä tlakových) a plynov. Je certifikovaná aj na použitie v styku s pitnou vodou. Živica CarboPur WF je použiteľná pri teplotách prostredia od -15 °C do +40 °C.

Výhodou je spevnenie zemín a hornín pri teplote injektovaného prostredia až do -15 °C,sanácie netesných šácht, tunelov, kanálov a kolektorov,spevnenie a utesnenie betónu, tehlového muriva a zmiešaného muriva.

| Projekty Euroline


Projekty Euroline

 

Obchodný zástupca EUROLINE Slovakia s.r.o.

 

Ingstav GV s.r.o. je obchodným zástupcom firmy EUROLINE Slovakia s.r.o., Bratislava. V našej kancelárii sa môžu záujemcovia o typové projekty bezplatne poradiť aký projekt je vhodný na ich pozemok a taktiež ho na mieste zakúpiť. Naše obchodné zastúpenie podľa dohody môže zabezpečiť osadenie rodinného domu na parcelu, dohodnúť riešenie zmien projektu, zabezpečiť zameranie pozemku a vytýčenia stavby a taktiež poradiť ako postupovať pri vybavovaní územného a stavebného povolenia. www.eurolineslovakia.sk

 

Stavebná činnosť

 

V rámci stavebnej činnosti má firma široký záber. Od zakladania stavieb na prefabrikovaných pilótach, mikropilóty, injektáže, cez realizáciu stavieb pozemného staviteľstva až po rekonštrukcie a sanácie objektov.

 

Jednoduché stavby realizujeme podľa požiadaviek zákazníka. Na základe dohody s investorom stavby realizujeme na kľúč t.j. kompletne HSV a PSV alebo len HSV, a v prácach PSV postupuje investor už individuálne. Stavby vykonávame na základe zmluvy o dielo, kde cena je stanovená ponukovým rozpočtom. Pri zmenách projektov spolupracujeme s projekčnou kanceláriou, statikom. Pri riešení interiérov a tiež aby realizovaný objekt vytváral s okolím jeden kompaktný celok vieme zabezpečiť architekta tak pre interiér ako aj pre práce v exteriéry.

 

Inžinierska činnosť

 

V rámci inžinierskych služieb poskytujeme konzultačné a poradenské služby ako aj komplexnú inžiniersku činnosť:

 • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného konania,
 • zabezpečenie vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sieti,
 • zabezpečenie vyňatia z poľnohosp. pôdneho fondu,
 • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia.

V prípade záujmu ako realizačná stavebná firma zrealizujeme predmetnú stavbu na kľúč pri dodržaní vysokej kvality práce.

| Referencie a Galéria

| Kontakty


Ing. Ján Pasternák
Pražská 4
040 01 Košice
mobil: +421 917 882 984
email:
jan.pasternak@ingstavgv.sk
ingstavgv@ingstavgv.sk
Pracovná doba:
Pondelok: 8:00-16:00 -Prešov
Utorok-Piatok: 8:00-16:00 -Košice


Ing. Anna Madejová
Slovenská 69
080 01 Prešov
mobil: +421 908 976 740
email:
slavka.madejova@ingstavgv.sk
ingstavgv@ingstavgv.sk
Pracovná doba:
Pondelok-Piatok
7:30-16:00

V mene tejto firmy koná Ing. Vladimír Gašpar, konateľ spoločnosti Ingstav GV s.r.o., Jánošikova 100, 080 01 Prešov, IČO: 36443662, IČ DPH: 2020005592, Bankové spojenie: ČSOB, č. účtu: 813301783/7500, Zapísaný v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 10062/P

| Realizácie - Ihlanové pilóty


| Realizácie - Mikropilóty


| Realizácie - Torkét a Injektáže


| 1, COOP Jednota - Považská Bystrica


| 1, Kapituslká 21, TT - Trnava


| 2, Prestavba objektu : Regionálne centrum remesiel, 040 01 Košice


| Ihlanové Pilóty


| Mikropilóty


| Torkrét a Injektáže


| 3, Hotel Jalta, Michalovce


| 4, Polyfunkčný objekt Bardejov-Vinberg, Bardejov


| 5, Štvorboká vežička, Veľká Lomnica


| 6, Rozhanovce, "Hala s administratívou“

galéria nie je k dispozícií

| 7, Havarijný stav rodinného domu, Lačnov


| 8, Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom


| 9, Sanácia domu p.Nagyová - Košická Nová Ves


| 10, Gemerská Hôrka - Nová linka GRACE 1


| 11, Súbor energetických stavieb pre TR 110/22kV,Púchov


| 12, Odstránenie následkov povodní PSK (Pčoliné-Snina)

galéria nie je k dispozícií

| 13, Bučina DDD - S0 202 Parenie hranolov, silo - mikropilóty


| 14, Spišská Belá – Sanácia domu


| 1, Bytový dom Šafránová Záhrada – II. etapa


| 2, Hotel s garážami, Starý Smokovec


| 3, SO 202 Fričovce - Svinia


| 1, LINAK - Župčany


| 2, Kúpeľna ul. - Prešov